logoplan v2
ขนาดตัวอักษร :
Log in

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
  • Home
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ประกาศต่างๆ
  • สรุปการเข้าร่วมประชุมประจำปี 2562 ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในหัวข้อเรื่อง “พัฒนาพื้นที่ไทย เชื่อมไทย ก้าวไกล เชื่อมโลก”

Copyright©2019 - กองแผนงานและวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข. All Rights Reserved.