Copyright 2019 - Division of Planning and Technical Coordinate. All rights reserved

           

ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการอำนวยการในการจัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ ๒๗

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๓๑๔ ชั้น ๓  อาคาร ๑๐๐ ปีการสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

                     ๑.๑ กำหนดการรับผู้แทนพระองค์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.คุณหญิงมธุรส รุจิรวัฒน์ ในพิธีเปิดการประชุมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ ๒๗ ในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒

ระเบียบวาระที่ ๒ : รับรองรายงานการประชุม

                       รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

                       ๓.๑ กำหนดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 27  “Healthy Living with Medical Sciences: Genomics Thailand สุขภาพดีด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์”

                       ๓.๒ คณะทำงานฝ่ายลงทะเบียน โดย ผอ.กองแผนฯ : จำนวนผู้ร่วมลงทะเบียนงานประชุมวิชาการฯ

                       ๓.๓ คณะทำงานพิธีการ โดย เลขานุการกรม

                       ๓.๔ คณะทำงานต้อนรับ โดย ประธานคณะทำงานฯ

                       ๓.๕ คณะทำงานฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ โดย ผอ.ศทส.

ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องเพื่อพิจารณา

                       ๔.๑ การนำเสนอรูปแบบการจัดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ ๒๗ โดยบริษัท ร้อยล้านพันล้าน

                       ๔.๒ แนวคิดการจัดนิทรรศการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้านต่างๆ

                          ๔.๒.๑ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

                          ๔.๒.๒  Genomics Thailand  โดย สชพ.

                          ๔.๒.๓  สมุนไพร โดย สวพ.

                          ๔.๒.๔  DMSc Recognition as Reference Laboratory โดย กองแผนงานและวิชาการ

                          ๔.๒.๕ การสนับสนุนการดำเนินงาน รพร. โดย สมป./ศวก.ที่ ๘ อุดรธานี

                          ๔.๒.๖  DMSc Awards Winner  โดยคณะกรรมการพิจารณารางวัล DMSc Awards

ระเบียบวาระที่ ๕ : เรื่องอื่นๆ

*******************************************

 

f t g m