Copyright 2019 - Division of Planning and Technical Coordinate. All rights reserved

banner graphic

          กองแผนงานและวิชาการ ร่วมกับสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้กำหนดจัดการประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการงานวิจัยประจำปี พ.ศ.2563 เพื่อให้นักวิจัยสามารถจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปี พ.ศ.2563  ในวันที่ 27 สิงหาคม 2561  เวลา 09.30 - 13.30 น. ณ ห้องประชุม 110 อาคาร 14 ชั้น 1 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทั้งนี้ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สามารถรับชมการถ่ายทอดผ่านทาง VDO Conference 

กองแผนงานและวิชาการขอส่งไฟล์ประกอบการประชุมชี้แจงดังกล่าวตามที่แนบมาพร้อมนี้

     - กระบวนการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2563
     - กรอบการวิจัยและพัฒนามุ่งเป้า
     - แนวทางจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย 2563

 

 

 

f t g m