Copyright 2019 - Division of Planning and Technical Coordinate. All rights reserved

 

 km0002

ระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 

คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

     ตามตัวชี้วัดคำรับรองปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (Performance Agreement: PA) เรื่อง “จำนวนนวัตกรรมและเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่หรือที่พัฒนาต่อยอด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑” ซึ่งได้มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งสามารถเข้าใช้งานได้ผ่านทางลิงค์ http://innovation.dmsc.moph.go.th และได้มีการแต่งตั้งผู้บริหารงานด้านองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ระดับหน่วยงาน ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างเป็นรูปธรรม นั้น

     ในการนี้ กองแผนงานและวิชาการ ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งและประสานให้หน่วยงานโปรดดำเนินการ                ลงข้อมูลภายในระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ดังต่อไปนี้

  • ตรวจสอบข้อมูลบุคลากรด้านงานวิชาการของหน่วยงาน
  • บันทึกข้อมูลผลงานของหน่วยงานที่ได้นำเสนอในการประชุมวิชาการครั้งที่ ๒๒ – ๒๖ รวมถึงข้อมูลผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการต่างๆย้อนหลัง ๕ ปี
  • บันทึกข้อมูลนวัตกรรมและเทคโนโลยีของหน่วยงานย้อนหลัง ๕ ปี
  • รายงานสถานะการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาตามข้อมูลนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ได้บันทึกในข้อ ๓
  • ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลและอนุมัติเผยแพร่ผลงาน
  • จัดทำและบันทึกแผนถ่ายทอดและใช้ประโยชน์ ประจำปี ๒๕๖๑

ทั้งนี้ ขอให้ท่านดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยท่านสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบได้ผ่านทางเว็บไซด์กองแผนงานและวิชาการ หรือผ่านทาง QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้ และหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่อีเมลล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือโทร ๙๙๐๓๗

QR innovation2018

หรือ

คู่มือระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ ฯ

1. สิทธิผู้ประสาน

2. สิทธิผู้ใช้งานทั่วไป

3. คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารงานด้านองค์ความรู้ ฯ ระดับหน่วยงาน

 

 

 

 

f t g m