Copyright 2019 - Division of Planning and Technical Coordinate. All rights reserved

ระเบียบวาระการประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 2/2561

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561   เวลา 09.00 - 12.30 น.  

ณ ห้องประชุม 110 อาคาร 14 ชั้น 1 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 (โปรด Click ที่เรื่องวาระเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร)

วาระที่

เรื่อง

ผู้นำเสนอ

ระยะเวลา

(นาที)

เอกสาร

หมายเลข

1

เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

 

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

20

-

2

รับรองรายงานการประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561
     - มติการประชุมฯ ครั้งที่ 1/2561

 
เลขานุการที่ประชุม

5

2

3

เรื่องติดตามความก้าวหน้า

     

4

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม

4.1 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

4.2 การติดตามงบลงทุนปี 2561

4.3 ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015


สำนักเลขานุการกรมโดยหัวหน้าฝ่ายคลัง

ผู้อำนวยการกองแผนงานและวิชาการ

QMR (นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน รองอธิบดี)


5

5

5


4.1

4.2

4.3

5

เรื่องเพื่อพิจารณา

     

6

เรื่องเพื่อทราบ

6.1 ภาพรวมงานวิจัยของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

6.2 ผลการตรวจสอบภายในปี 2561 และผลการสอบทานระบบควบคุมภายในปี 2560

6.3 รายงานปัญหาการใช้ระบบโทรศัพท์ของกรมฯ

6.4  ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวที่เกี่ยวข้องกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 

รองอธิบดีฯ นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

เลขานุการกรม

หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์

 

5

5

5

5

 

-

6.2

-

6.4

หมายเหตุ: วาระที่มีเครื่องหมาย "-" ท้ายตาราง คือวาระที่ไม่มีเอกสารประกอบ

 

 

 

 

f t g m