Copyright 2018 - Division of Planning and Technical Coordinate. All rights reserved

1439267950972

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒) ด้วยกระบวนการคิดเชิงกลยุทธ์หลากมิติ

     ด้วยปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๘  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ดำเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๕-­­­­ ๒๕๕๘ และแผนยุทธศาสตร์กรมฉบับดังกล่าวจะสิ้นสุดลงในปีพ.ศ. ๒๕๕๘ นี้  ประกอบกับสถานการณ์ และสิ่งแวดล้อมต่างๆที่รายล้อมอยู่ในขณะนี้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมาย...

Read more: การสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์

 

iso 9001

การบรรยายและระดมความคิดแนวทางการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

ตามที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ดำเนินการรับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2008 การพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ ในปี 2557 ซึ่งในปี 2558 มาตรฐาน ISO 9001 มีการพัฒนาปรับปรุงเวอร์ชั่นใหม่ เป็นมาตรฐาน ISO 9001: 2015 กรมได้ตั้งเป้าหมายการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2015 ภายในปี 2558.....

Read more: การบรรยายและระดมความคิดแนวทางการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

sheet

แก้ไขข้อมูลผลการประเมินโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559

ตามที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณประจำปีงบประมาณ 2559 และกองแผนงานและวิชาการ ได้แจ้งผลการประเมินโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

Read more: แก้ไขข้อมูลผลการประเมินโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559

NRPM Logo 1024x484

ข้อมูลการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

        ตามที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ แจ้งให้หน่วยงานจัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านระบบ NRPM และเพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการจัดทำข้อมูลเสนอโครงการวิจัยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

Read more: ข้อมูลการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

sheet

แผนการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ฉบับปรับปรุุง)

ตามกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีเพื่อถ่ายทอดตามวิสัยทัศน์ของกรมไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมและจำเป็นต้องกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานและงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ซึ่งหน่วยงานได้มีการทบทวนและเสนอขอปรับแก้ไขแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับสถานการณ์

Read more: แผนการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ฉบับปรับปรุุง)

f t g m