Copyright 2019 - Division of Planning and Technical Coordinate. All rights reserved

 

 

ระเบียบวาระการประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 4/2562

วันอังคารที่ 30 เมษายน 2562   เวลา 09.00-13.00 น.  

จังหวัดจันทบุรี

วาระที่

เรื่อง

ผู้นำเสนอ

ระยะเวลา

(นาที)

เอกสาร

หมายเลข

1

เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

20

-

2

รับรองรายงานการประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562

-มติที่ประชุม
-รายงานการประชุม

 

เลขานุการที่ประชุม

 

 5

 

 2

 

3

เรื่องติดตามความก้าวหน้า

3.1 เรื่องจาก CIO
    - ความก้าวหน้าการจัดทำระบบ Data Center I-Lab
3.2 เรื่องจาก CHRO
   - ความก้าวหน้าการบริหารงานบุคคล
3.3 เรื่องจาก CFO
    - การใช้ประโยชน์จากเงินรายรับของกรมวิทย์

 

รองอธิบดีฯ นพ.พิเชฐ บัญญัติ

รองอธิบดีฯ นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน

รองอธิบดีฯ นพ.สมชาย แสงกิจพร

 

5

5

5

 

-

-

-

4

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม

4.1 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
    - เอกสารประกอบ
4.2 การติดตามงบลงทุนปี 2562
4.3 ระบบบริหารจัดการคุณภาพ
4.4 รายงานความก้าวหน้ามาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน
4.5 การดำเนินงานยีนแพ้ยา 

 

เลขานุการกรม

ผู้อำนวยการกองแผนงานและวิชาการ
QMR (รองอธิบดีฯนพ.สมฤกษ์ จึงสมาน)
เลขานุการกรม
ผอ.สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

 

5

5
5
5
5

 

4.1

4.2
4.3
4.4
-

5

เรื่องเพื่อพิจารณา

5.1 โครงการเครื่องวัดความดันปลอดภัย คนไทยสุขภาพดี เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
5.2 การประเมินผลการดำเนินงานโครงการวิจัยปีงบประมาณ 2562 
5.3 กฎหมายมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

 

รองอธิบดีฯ นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน

ผทว.เดือนถนอม พรหมขัติแก้ว
ผอ.สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

 

5

5
5

 

-

5.2
-

6

เรื่องเพื่อทราบ

6.1 แนวทางการถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
6.2 แบบทดลองวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ
6.3 การวัดความรู้เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
6.4 การใช้จ่ายงบประมาณเบิกแทนกัน (กรมวิทย์-อย.)
     -หนังสือ อย.เร่งรัดการเบิกจ่าย

6.5 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน (DOC)
6.6 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวที่เกี่ยวข้องกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
    - เอกสารประกอบ
6.7 ฐานข้อมูลออนไลน์วารสารวิชาการต่างประเทศ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 

รองอธิบดีฯ นพ.สมชาย แสงกิจพร

หัวหน้ากลุ่มคุ้มครองจริยธรรม
(รองอธิบดีฯ นพ.พิเชฐ บัญญัติ)
หัวหน้ากลุ่มคุ้มครองจริยธรรม
(รองอธิบดีฯ นพ.พิเชฐ บัญญัติ)
ผู้อำนวยการกองแผนงานและวิชาการ

ผู้อำนวยการกองแผนงานและวิชาการ
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์


ผู้อำนวยการกองแผนงานและวิชาการ
(นำเสนอเป็นเอกสาร)

 

5

5

5

5

5
5


-

 

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5
6.6


6.7

  

                              

การประชุมหารือความร่วมมือระหว่างกรมอนามัยและกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

วันที่ 17 เมษายน 2562 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม 110 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 

ประธานการประชุม : นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์          อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

                              แพทย์หญิง พรรณพิมล วิปุลากร          อธิบดีกรมอนามัย

 

ประเด็นหารือ

  1. Thyroid screening                                                     โดย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (สชพ)
  2.  Down syndrome screening                                      โดย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (สชพ)
  3.  Thalassemia                                                            โดย กรมอนามัย
  4.  IEM screening                                                         โดย กรมอนามัย
  5.  Lab อนามัยสิ่งแวดล้อม  (file นำเสนอ)                         โดย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (สชพ)
  6.  ความร่วมมือในการพัฒนาชุดทดสอบ​/ การใช้ชุดทดสอบ​ โดย หัวหน้าสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
  7.  เรื่องอื่นๆ

 

 

 

 

 

 

 

status report

การรายงานการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562

ตามที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้มีการประชุมร่วมกัน เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ได้กำหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ ....

Read more: การรายงานการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562

pre

        วัตถุประสงค์ : เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทุกหน่วยงาน นำไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์หรือทอดแทรกในกิจกรรมการประชุมต่าง ๆ ให้กับบุคลากรของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตและปลุกจิตสำนึกร่วมกันสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

ภาพยนต์โฆษณาทางสถานีโทรทัศน์ (ความยาว 3 วินาที)

ภาพยนต์โฆษณาทางสถานีวิทยุกระจายเสียง  (ความยาว 3 วินาที)

ภาพยนต์ Motion Infographic  (ความยาว 2 วินาที)

f t g m