Copyright 2019 - Division of Planning and Technical Coordinate. All rights reserved

 

 

 

ระเบียบวาระการประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 1/2562

วันอังคารที่ 22 มกราคม 2562   เวลา 09.00-13.00 น.  

ห้องประชุม 110 อาคาร 14 ชั้น 1 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

วาระที่

เรื่อง

ผู้นำเสนอ

ระยะเวลา

(นาที)

เอกสาร

หมายเลข

พิเศษ

1.อธิบดีมอบหนังสือประมวลจริยธรรมสำหรับบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้แก่ผู้บริหารของทุกหน่วยงาน
2.อธิบดีมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ร้านค้าใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในโครงการตลาดนัดคุณธรรมน้อมนำวิถีพอเพียง

1

เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ
-การจัดตั้งกองสนับสนุนนวัตกรรมและอุตสาหกรรมสุขภาพ

 
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 
20

 
-

2

รับรองรายงานการประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561

- มติที่ประชุม
- รายงานการประชุม

เลขานุการที่ประชุม

5

2

3

เรื่องติดตามความก้าวหน้า

3.1 การติดตามแผนการดำเนินงานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
      (Year Plan)ประจำปี 2562
3.2 การเปิดทำการศวก.ที่ 4 สระบุรี
3.3 ความก้าวหน้าการดำเนินการตาม พรบ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อ
      สันติ

 

ผู้อำนวยการกองแผนงานและวิชาการ

ผู้อำนวยการศวก.ที่ 4 สระบุรี
ผู้อำนวยการสำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์

 

5

5
5

 

3.1

-
-

4

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม

4.1 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ
      พ.ศ. 2562

4.2 การติดตามงบลงทุนปี 2562
4.3 ระบบบริหารจัดการคุณภาพ
4.4 การสมัครรางวัลเลิศรัฐประจำปีงบประมาณ 2562

 

เลขานุการกรม

ผู้อำนวยการกองแผนงานและวิชาการ
QMR (รองอธิบดีฯนพ.สมฤกษ์ จึงสมาน)
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

 

5

5
5
5

 

4.1

4.2
4.3
4.4

5

เรื่องเพื่อพิจารณา

5.1 การดำเนินการร่วมกับกลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนงานบริการ
      สุขภาพ
5.2 การดำเนินการร่วมกับกรมควบคุมโรค

 

รองอธิบดีฯนพ.สมฤกษ์ จึงสมาน/ผู้อำนวยการกองแผนงานและวิชาการ
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

 

5

5

 

-

-

6

เรื่องเพื่อทราบ

6.1 การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 27
     -รายงานความก้าวหน้า
6.2 เรื่องจากกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
6.3 รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการ (PA)
      กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปีงปม.2562 รอบ 3 เดือน

6.4 แนวทางการประเมินเข้าสู่ระดับชำนาญการพิเศษ
6.5 ข้อพึงระวังจากการใช้รถราชการตามมติ ครม. 8 ม.ค.62
6.6 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวที่เกี่ยวข้องกับ 
      กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 

ผทว.กนกพร อธิสุข

ประธานคณะกรรมการประสานงาน ศวก.
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์

 

5

5
5

5
5
5

 

6.1

-
6.3

-
6.5
6.6

                                                        

 

 chart logo

ขอข้อมูลโครงการวิจัย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒

           ตามที่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักด้านการศึกษา วิจัย และพัฒนา ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และผู้บริหารมีนโยบายให้รวบรวมข้อมูลงานวิจัยและพัฒนาของหน่วยงานในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์... 

Read more: ขอข้อมูลโครงการวิจัย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒

ระเบียบวาระการประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 12/2561

วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561   เวลา 13.00-16.30 น.  

ณ ห้องประชุม 110 อาคาร 14 ชั้น 1 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

วาระที่

เรื่อง

ผู้นำเสนอ

ระยะเวลา

(นาที)

เอกสาร

หมายเลข

1

เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

20

-

2

รับรองรายงานการประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561

          - มติที่ประชุม

 เลขานุการที่ประชุม

 

5

 

2

3

เรื่องติดตามความก้าวหน้า

3.1 Genomics Thailand

3.2 DMSc PT

3.3 การแก้ไขพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559

 

ผู้อำนวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

คณะทำงานบริหารจัดการแผนการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ

ผู้อำนวยการสำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์

 

5

5

5

 

3.1

3.2

3.3

4

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม

4.1 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

4.2 การติดตามงบลงทุนปี 2562

4.3 ระบบบริหารจัดการคุณภาพ

4.4 การดำเนินงานความก้าวหน้าของการจัดทำคำของบประมาณ พ.ศ.2563

4.5 อัตราค่าตรวจวิเคราะห์

 

เลขานุการกรม

ผู้อำนวยการกองแผนงานและวิชาการ

QMR (รองอธิบดีฯนพ.สมฤกษ์ จึงสมาน)

ผู้อำนวยการกองแผนงานและวิชาการ

ผู้อำนวยการกองแผนงานและวิชาการ

 

5

5

5

5

5

 

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

5

เรื่องเพื่อพิจารณา

5.1 แผนการดำเนินงานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2562 (Year Plan)

5.2 การตรวจเยี่ยมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ของรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขพร้อมคณะ

5.3 (ร่าง)แผนดิจิทัลกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์(DMSc DE Plan)

 

ผู้อำนวยการกองแผนงานและวิชาการ

ผู้อำนวยการกองแผนงานและวิชาการ

รองอธิบดีฯนพ.พิเชฐ บัญญัติ

 

5

5

5

 

5.1

5.2

5.3

6

เรื่องเพื่อทราบ

6.1 ผลการประชุมกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์

6.2 ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและพิจารณาข้อมูลก่อนการแจ้งเตือนภัยผ่านระบบสารสนเทศหน้าต่างเตือนภัยสุขภาพ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

6.3 โครงการ โรงแรมสะอาด ปราศจากเชื้อโรค อาหารปลอดภัย

6.4 รายงานความก้าวหน้าการตรวจประเมิน OECD GLP CMA

6.5 รายงานความร่วมมือต่างประเทศ/ในประเทศ และงานวิจัย

6.6 สารมาตรฐาน

6.7 ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกตจากการตรวจสอบภายใน

6.8 การสมัครรางวัลเลิศรัฐประจำปีงบประมาณ 2562

6.9 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวที่เกี่ยวข้องกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 

ประธานคณะกรรมการประสานงานศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย


ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

ผู้อำนวยการกองแผนงานและวิชาการ

ผู้อำนวยการสำนักยาและวัตถุเสพติด

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์

 

5

5


5

5

5

5

5

5

5

 

-

6.2


6.3

-

6.5

-

6.7

6.8

6.9

 

 

 

health alert

การเสนอของบประมาณโครงการบูรณาการเฝ้าระวัง เตือนภัยสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562

          ตามที่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีนโยบายสนับสนุนงบประมาณให้โครงการเฝ้าระวัง เตือนภัยสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมุ่งเน้นให้หน่วยงานบูรณาการโครงการที่มีการศึกษา/สำรวจ เชื้อ หรือผลิตภัณฑ์สุขภาพที่...

Read more: การเสนอของบประมาณโครงการบูรณาการเฝ้าระวัง เตือนภัยสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562

f t g m