Copyright 2019 - Division of Planning and Technical Coordinate. All rights reserved

ประกาศผลการประกวด "ตั้งชื่อและออกแบบรูปสัญลักษณ์ระบบหน้าต่างเตือนภัยสุขภาพกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์"

ประกาศผล edit

Read more: ประกาศผลการประกวด "ตั้งชื่อและออกแบบรูปสัญลักษณ์ระบบหน้าต่างเตือนภัยสุขภาพกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์"

innovation2018

แบบรายงานการใช้ประโยชน์และตัวอย่างแผนการดำเนินงานถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีสุขภาพ

Read more: แบบรายงานการใช้ประโยชน์และตัวอย่างแผนการดำเนินงานถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีสุขภาพ

ระเบียบวาระการประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น.

ณ ห้องประชุมโรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย

(โปรด Click ที่เรื่องวาระเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร)

 วาระที่

เรื่อง

 ผู้นำเสนอ

ระยะเวลา
(นาที) 

เอกสาร
หมายเลข 

 

วาระพิเศษ
ความร่วมมือระหว่างกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และมหาวิทยาลัยโอซาก้า วิจัยด้านโรคติดต่ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ

     

1

เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 

 อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 20

 -

2

รับรองรายงานการประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560
     - รายงานการประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
     - สรุปมติที่ประชุมม

เลขานุการที่ประชุม


5


2

3

เรื่องติดตามความก้าวหน้า
3.1 แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ


ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ


5


3.1

4

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม
4.1 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
4.2 การติดตามงบลงทุนปี 2561
4.3 ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001: 2015


สำนักงานเลขานุการกรม
ผู้อำนวยการกองแผนงานและวิชาการ
QMR(นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน รองอธิบดี)

 
5
5
5


4.1
4.2
4.3

5

เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 การพิจารณาอัตราค่าบริการตรวจวิเคราะห์ใหม่เพื่อเสนอประกาศในราชกิจจานุเบกษา
5.2 การประกวดผลรางวัล DMSc Award
5.3 การชำระเงินบำรุงค่าตรวจวิเคราะห์ของกองกำกับการ 4


ผทว.เดือนถนอม พรหมขัติแก้ว
ผทว.เดือนถนอม พรหมขัติแก้ว
หัวหน้าฝ่ายคลัง


5
5
5


5.1
5.2
5.3

6

เรื่องเพื่อทราบ
6.1 การประเมินผู้บริหารองค์การ
     - แนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ
6.2 การติดตามผลการอบรมและให้คำแนะนำการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
6.3 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวที่เกี่ยวข้องกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
6.4 ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาวิชาการจากสถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
6.5 โครงการบูรณาการด้านอาหารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561


หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

หัวหน้าฝ่ายพัสดุ
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
ผอ.สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
(นำเสนอเป็นเอกสาร)


5

5
5
5
5


6.1

-
6.3
6.4
6.5

 

หมายเหตุ: วาระที่มีเครื่องหมาย "-" ท้ายตาราง คือวาระที่ไม่มีเอกสารประกอบ

 

 

 

 

 

 

innovation2018

ระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

     ตามตัวชี้วัดคำรับรองปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (Performance Agreement: PA) เรื่อง “จำนวนนวัตกรรมและเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่หรือที่พัฒนาต่อยอด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑”...

Read more: ระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

dmsc12

ผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 

f t g m