Copyright 2018 - Division of Planning and Technical Coordinate. All rights reserved

ระเบียบวาระการประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 12/2560

วันที่ 22 ธันวาคม 2560   เวลา 08.30-10.30 น.  

ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8 อาคาร 8 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 (โปรด Click ที่เรื่องวาระเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร)

วาระที่

เรื่อง

ผู้นำเสนอ

ระยะเวลา

(นาที)

เอกสาร

หมายเลข

1

วาระพิเศษ การลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการระหว่างผู้บริหารหน่วยงาน
ผู้ทรงคุณวุฒิของกรม กับ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

 

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 

20

 

-

2

รับรองรายงานการประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560

 

เลขานุการที่ประชุม

5

2

3

เรื่องติดตามความก้าวหน้า
3.1 แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

 ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

3.1 

4

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม

4.1 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สำนักเลขานุการกรมโดยหัวหน้าฝ่ายคลัง

5

4.1

4.2 การติดตามงบลงทุนปี 2561 ผู้อำนวยการกองแผนงานและวิชาการ 5 4.2

4.3 ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015
      - ผลการดำเนินงานการบริหารจัดการองค์กร   
      - Muli-Site Organization
      - รายงานการจัดการความเสี่่ยง 

QMR (นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน รองอธิบดี) 5 4.3

5

เรื่องเพื่อพิจารณา

5.1 ความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาต่อภายในประเทศระดับปริญญาเอก

 ผทว.เดือนถนอม พรหมขัติแก้ว  5 51 

6

เรื่องเพื่อทราบ

6.1 การเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นหน่วยทดสอบ skin irritation ตามข้อเสนอ OECD GLP 

รองอธิบดีฯ (นพ.พิเชฐ บัญญัติ) 5 6.1
6.2 ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 26 ประจำปีงบประมาณ 2561 ผทว. กนกพร อธิสุข 5 6.2
6.3 กำหนดการรับสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 5 6.3
6.4 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวที่เกี่ยวข้องกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ 5 6.4
6.5 การดำเนินงานด้านคุณภาพและความปลอดภัยหาอาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
      - Infograph เรื่อง โครงการคุณภาพและความปลอดภัยของข้าวสารที่จำหน่ายในประเทศไทย
      - Infograph เรื่อง การสำรวจปริมาณยาต้านจุลชีพตกค้างในไข่ของประเทศไทย
      - Infograph เรื่องฟอร์มาลดีไฮด์ในอาหาร (formaldehyde in food)
 
     - Infograph เรื่อง สำรวจคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหารเส้น
      - Infograph เรื่อง การสำรวจและเฝ้าระวังสารบอแรกซ์ในผลิตภัณฑ์อาหาร
ผู้อำนวยการสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
(นำเสนอเป็นเอกสาร)
- 6.5

หมายเหตุ : วาระที่มีเครื่องหมาย " - " ท้ายตาราง คือวาระที่ไม่มีเอกสารประกอบ

 

 

 

 

 

plan001

เอกสารประกอบการประชุมขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และนโยบายเน้นหนัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ดำเนินการตามภารกิจกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๒ ปัจจุบันดำเนินการโดยใช้แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - พ.ศ. ๒๕๗๙)

Read more: เอกสารประกอบการประชุมขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และนโยบายเน้นหนัก...

ระเบียบวาระการประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 11/2560

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560   เวลา 10.00-13.00 น.  

ห้องประชุม 110 อาคาร 14 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 (โปรด Click ที่เรื่องวาระเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร)

วาระที่

เรื่อง

ผู้นำเสนอ

ระยะเวลา

(นาที)

เอกสาร

หมายเลข

1

เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

การมอบเงินช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบอุทกภัยจำนวน  6 ราย

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

20

-

2

รับรองรายงานการประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560

เลขานุการที่ประชุม

5

2

3

เรื่องติดตามความก้าวหน้า

3.1ระบบสารสนเทศสำหรับการขึ้นทะเบียนใบอนุญาตครอบครองเครื่องเอกซเรย์

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

5

-

4

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม

4.1 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 

สำนักเลขานุการกรมโดยหัวหน้าฝ่ายคลัง

 

5

 

4.1

4.2 การติดตามงบลงทุนปี 2561 ผู้อำนวยการกองแผนงานและวิชาการ 5 4.2
4.3 ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 QMR (นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน รองอธิบดี) 5 4.3

5

เรื่องเพื่อพิจารณา

6

เรื่องเพื่อทราบ

6.1 ผลการตรวจสอบภายในปี 2560 และข้อมูลเปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลัง (ปี 2558-2560)(เอกสาร)  / (ไฟล์นำเสนอ)

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน 5 6.1
6.2 การมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการปฏิบัติราชการแทน เลขานุการกรม 5 -
6.3 การประเมินความเสี่ยงการได้รับสัมผัสสารเคมีตกค้างและสารปนเปื้อนที่คนไทยได้รับจากอาหาร (Total diet study) และการสำรวจการตกค้างสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสารต้านจุลชีพและการปนเปื้อนจุลินทรีย์ดื้อสารต้านจุลชีพในผลส้ม ปี 2560 ผู้อำนวยการสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 5 6.3
6.4 การทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 5 -
6.5 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวที่เกี่ยวข้องกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ 5 6.5

 

หมายเหตุ : วาระที่มีเครื่องหมาย " - " ท้ายตาราง คือวาระที่ไม่มีเอกสารประกอบ

 

 

 

 

 

job001

การเสนอของบประมาณแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและ นวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ วช๐๐๐๔/ว๗๙๔๑ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐
เรื่องการเสนอขอรับงบประมาณแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

Read more: การเสนอของบประมาณแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและ นวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ...

f t g m