Copyright 2018 - Division of Planning and Technical Coordinate. All rights reserved

5PR 5244

ไฟล์นำเสนอประกอบการประชุม

โครงการประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ในระหว่างวันที่ 29 - 31 สิงหาคม 2560

ณ โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท แอนด์สปา จ.นครนายก

 

Read more: ไฟล์นำเสนอ ประกอบการประชุม โครงการประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนยุทธศาสตร์...

sheet

เอกสารประกอบการประชุมแนวทางคิดค่าบริการตรวจวิเคราะห์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

DOC TIPs

คู่มือการใช้งานระบบ DOC (DOC TIPs)

ตามที่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้มีการนำโปรแกรมระบบติดตามแผนงาน/งบประมาณ (DOC) มาใช้ในการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ และติดตามรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  ของหน่วยงานกรมวิทยาศาสตร์ .....

Read more: คู่มือการใช้งานระบบ DOC (DOC TIPs)

budget001

การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562

กองแผนงานและวิชาการ ขอส่งแนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายละเอียดตามเอกสารแนบ และขอให้หน่วยงานของท่านดำเนินการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ....

Read more: การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562

f t g m