Copyright 2019 - Division of Planning and Technical Coordinate. All rights reserved

ระเบียบวาระการประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 5/2561

วันพุธที่ 23  พฤษภาคม 2561   เวลา 09.00-12.30 น.  

ห้องประชุม 110 อาคาร 14 ชั้น 1 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

วาระที่

เรื่อง

ผู้นำเสนอ

ระยะเวลา

(นาที)

เอกสาร

หมายเลข

1

เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

20

-

2

รับรองรายงานการประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561
     - มติที่ประชุม ครั้งที่ 4/2561

 เลขานุการที่ประชุม

5

2

3

เรื่องติดตามความก้าวหน้า

4

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม

4.1 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

4.2 การติดตามงบลงทุนปี 2561

 

สำนักเลขานุการกรมโดยหัวหน้าฝ่ายคลัง

ผู้อำนวยการกองแผนงานและวิชาการ

 

5

5

 

4.1

4.2

5

เรื่องเพื่อพิจารณา

5.1 การเตรียมการงบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2562 
          - สรุปภาพรวมงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2562 รายหน่วยงาน 

5.2  การปฏิรูปกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

5.3  การบูรณาการกระบวนการตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 และ PMQA

5.4 การคิดต้นทุนค่าแรงในการทบทวนค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

5.5 ขออนุมัติเปิดให้บริการตรวจวินิจฉัยอาการดาวน์ด้วยเทคนิค Molecular Karyotyping

 

ผู้อำนวยการกองแผนงานและวิชาการ

 

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบริหาร

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบริหาร

ผทว.เดือนถนอม พรหมขัติแก้ว

ผู้อำนวยการกองแผนงานและวิชาการ

 

5

 

5

5

5

5

 

5.1

5.2

5.3

-

5.5

6

เรื่องเพื่อทราบ

6.1 ความร่วมมือการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สุขภาพระหว่างกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และอย.

6.2 การจัดงานประชุมวิชาการและมหกรรมแสดงผลงาน 100 ปีการสาธารณสุขไทยและมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ

6.3 OECD GLP

6.4 หลักเกณฑ์การพัฒนาและการเผยแพร่ชุดทดสอบและผลิตภัณฑ์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

6.5 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบ 6 เดือน

6.6 การเข้าเป็นสมาชิกกองทุนของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

6.7 การคัดเลือกองค์กรและประกาศยกย่ององค์กรคุณธรรมของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
         - เอกสารประกอบองค์กรคุณธรรมองค์กรคุณธรรม

6.8 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวที่เกี่ยวข้องกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 

ผู้อำนวยการกองแผนงานและวิชาการ

ผู้อำนวยการกองแผนงานและวิชาการ

นพ.อาชวินทร์ โรจนวิวัฒน์

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

หัวหน้าฝ่ายคลัง

รองอธิบดีฯนพ.พิเชฐ บัญญัติ


หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์

 

5


5


5

5


5


5
5


5

 

6.1

-

6.3

6.4


6.5

 

6.6

6.7


6.8

 

 หมายเหตุ : วาระที่มีเครื่องหมาย "-" ท้ายตาราง คือวาระที่ไม่มีเอกสารประกอบ

 

 

 

 

monitoring002

แผนการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

          แผนการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และขอให้รายงานผลการดำเนินงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ ในระบบ DOC......

Read more: แผนการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

km0002

คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

     ตามตัวชี้วัดคำรับรองปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (Performance Agreement: PA) เรื่อง “จำนวนนวัตกรรมและเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่หรือที่พัฒนาต่อยอด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑”...

Read more: คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ระเบียบวาระการประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 4/2561

วันที่ 10 เมษายน 2561   เวลา 08.30-11.00 น.  

ณ ห้องประชุม 110 อาคาร 14 ชั้น 1 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 (โปรด Click ที่เรื่องวาระเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร)

วาระที่

เรื่อง

ผู้นำเสนอ

ระยะเวลา

(นาที)

เอกสาร

หมายเลข

1

เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

20

-

2

รับรองรายงานการประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561
          - มติที่ประชุมฯ ครั้งที่ 3/2561

เลขานุการที่ประชุม

5

2

3

เรื่องติดตามความก้าวหน้า

4

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม

4.1 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

4.2 การติดตามงบลงทุนปี 2561

4.3 ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015

 

สำนักเลขานุการกรมโดยหัวหน้าฝ่ายคลัง

ผู้อำนวยการกองแผนงานและวิชาการ

QMR (รองอธิบดีฯนพ.สมฤกษ์ จึงสมาน)

 

5

5

5

 

4.1

4.2

4.3

5

เรื่องเพื่อพิจารณา

6

 

 

 

 

 

 

เรื่องเพื่อทราบ

6.1 การกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ สำหรับตำแหน่งในสายงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีลักษณะเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา

6.2 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ (PA) ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ (ม.44) และการประเมินผู้บริหารองค์การ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบ 6 เดือน

6.3 ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน โครงการพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และรังสีวินิจฉัย  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

6.4 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวที่เกี่ยวข้องกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

6.5 รายงานแผนสร้างเสริมสุขภาพทางการเงิน (Happy Money Program)

  

หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี

 

หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์

ฝ่ายคลัง (นำเสนอเป็นเอกสาร)

 

5

 

5

5

5

-

 

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

 

หมายเหตุ : วาระที่มีเครื่องหมาย "-" ท้ายตาราง คือวาระที่ไม่มีเอกสารประกอบ

 

 

 

 

 

 

 

f t g m