Copyright 2019 - Division of Planning and Technical Coordinate. All rights reserved

monitorbook2562

คู่มือการติดตามผลการดำเนินงานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2562

         คู่มือการติดตามผลการดำเนินงานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จัดทำขึ้นเพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ประโยชน์เป็น...

Read more: คู่มือการติดตามผลการดำเนินงานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2562

DOC2561

รายงานผลการปฏิบัติงานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน)

          ตามที่หน่วยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นระยะเวลา 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561 โดยได้รายงานผลการดาเนินงานและ...

Read more: รายงานผลการปฏิบัติงานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน)

business loan

การจัดทำต้นทุนหน่วยปฏิบัติ (Operating Unit Cost: OUC)

          ตามหนังสือกองแผนงานและวิชาการ ด่วนที่สุด ที่ สธ 0604.02/6482 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2561 เรื่องการจัดทำต้นทุนหน่วยปฏิบัติ (Operating Unit Cost: OUC) ...

Read more: การจัดทำต้นทุนหน่วยปฏิบัติ (Operating Unit Cost: OUC)

ระเบียบวาระการประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 11/2561

วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561   เวลา 09.00-13.00 น.  

ณ ห้องประชุม 110 อาคาร 14 ชั้น 1 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

วาระที่

เรื่อง

ผู้นำเสนอ

ระยะเวลา

(นาที)

เอกสาร

หมายเลข

1

เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

20

-

2

รับรองรายงานการประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561

-มติที่ประชุม

เลขานุการที่ประชุม

5

2

3

เรื่องติดตามความก้าวหน้า

3.1 Bioresource

3.2 Genomics Thailand


3.3 อัตราค่าตรวจวิเคราะห์
 
    - เอกสารประกอบ

3.4 DMSc PT

 

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

ผู้อำนวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์/นพ.สุรัคเมธ

ผู้อำนวยการกองแผนงานและวิชาการ

ผู้อำนวยการศวก.ที่1 เชียงใหม่

 

5

5

5

5

 

3.1

-

3.3

-

4

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม

4.1 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

4.2 การติดตามงบลงทุนปี 2562

4.3 ระบบบริหารจัดการคุณภาพ

 

เลขานุการกรม

ผู้อำนวยการกองแผนงานและวิชาการ

QMR (รองอธิบดีฯนพ.สมฤกษ์ จึงสมาน)

 

5

5

5

 

4.1

4.2

4.3

5

เรื่องเพื่อพิจารณา

5.1 การกำหนดองค์ประกอบและสัดส่วนคะแนนในการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ

5.2 การเปิดศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุรี

5.3 การสั่งการในกรณีฉุกเฉิน

5.4 คำของบลงทุนปี 2563

 

เลขานุการกรม

ผู้อำนวยการศวก.ที่ 4 สระบุรี

เลขานุการกรม

ผู้อำนวยการกองแผนงานและวิชาการ

 

5

5

5

5

 

5.1

5.2

-

5.4

6

เรื่องเพื่อทราบ

6.1 หลักสูตรการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม   และการป้องกันปราบปรามการทุจริต กรมวิทยาศาสตร์ -การแพทย์

6.2 มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกเก็บสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน)

6.3 เรื่องจากคณะกรรมการประสานงานศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์


6.4 ผลการดำเนินการ PMQA

6.5 วัสดุอ้างอิงที่ผลิตโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

6.6 การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ

6.7 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวที่เกี่ยวข้องกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 

รองอธิบดีฯนพ.พิเชฐ  บัญญัติ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ประธานคณะกรรมการประสานงานศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ผู้อำนวยการสำนักยาและวัตถุเสพติด

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์

 

5


5


5

5

5

5

5

 

6.1

6.2

6.3


6.4

6.5

6.6

6.7

                                  

                                 

1656e43768e996d

 

เอกสารประกอบการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 27 ประจำปีงบประมาณ 2562

 

ครั้งที่

ระเบียบวาระการประชุม

มติที่ประชุม

รายงานการประชุม

 1  ดาวน์โหลด  download4
 2  ดาวน์โหลด    

 

f t g m