Copyright 2019 - Division of Planning and Technical Coordinate. All rights reserved

Assess0003

การประเมินสภาพปัญหาในการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

               ตามที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  และได้กำหนด นโยบายและวัตถุประสงค์คุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO  9001:2015  ประจำปีงบประมาณ 2559....

Read more: การประเมินสภาพปัญหาในการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ

research003

ผลการประเมินข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ

                    ตามหนังสือคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ที่ วช 0006/ว5375 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558        เรื่อง การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  โดยให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จัดส่งข้อเสนอการวิจัยและแบบเสนอโครงการงบประมาณรายจ่าย.....

Read more: ผลการประเมินข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ

planmoph59

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

          ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการและบันทึกแผนปฏิบัติการในระบบการกำกับติดตามโครงการกระทรวงสาธารณสุขประจำปี พ.ศ. 2559 เพื่อใช้เป็นกลไกขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของทุกหน่วยงานในสังกัดให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้....

Read more: แผนปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

monitoring003

รายงานการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

               ตามที่กรมบัญชีกลางได้กำหนดให้หน่วยงานราชการจัดทำรายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและจัดส่งภายในวันที่  29 กุมภาพันธ์ 2559 ....

Read more: รายงานการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

research002

การทบทวนข้อมูลบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของหน่วยงาน

 

ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ที่ วช  0005/ว9085 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลโครงการวิจัยและพัฒนาซึ่งดำเนินการ ในปี 2558 โดยสำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติทบทวนผลการดำเนินงานโครงการในปี งบประมาณ 2559 และข้อมูลนักวิจัยของหน่วยงานซึ่ง....

Read more: การทบทวนข้อมูลบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของหน่วยงาน

f t g m