Copyright 2019 - Division of Planning and Technical Coordinate. All rights reserved

 

วาระการประชุมหารือดำเนินการระบบบริหารคุณภาพ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30-13.00 น.

ณ ห้องประชุม 314 ชั้น 3 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม

          3.1 ติดตามผลการดำเนินงาน ของคณะทำงานทั้ง 8 คณะ

               3.1.1 คณะทำงานจัดการระบบเอกสารและสารสนเทศ

               3.1.2 คณะทำงานตรวจติดตามภายใน

               3.1.3 คณะทำงานพัฒนากระบวนการและนวัตกรรม

               3.1.4 คณะทำงานจัดการความเสี่ยง

               3.1.5 คณะทำงานบริหารจัดการเครื่องมือวิทยาศาสตร์

               3.1.6 คณะทำงานพัฒนาระบบมาตรฐานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

                3.1.7 คณะทำงานบริหารจัดการแผนการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ

                3.1.8 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและความมั่นคงปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการ และ

                      คณะทำงาน ความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการด้านชีวภาพ ด้านเคมี และด้านรังสี

วาระที่ 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

              4.1 สรุปรายงานจากห้องปฏิบัติการ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 โดย QM

            4.2 ผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์คุณภาพ รอบ 9 เดือน โดย ผู้อำนวยการกองแผนงานและวิชาการ (เลขานุการ QMR)

วาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา

วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ       

         

 

ระเบียบวาระการประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 6/2562  

วันที่ 20 มิถุนายน 2562   เวลา 09.00-13.00 น.  

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

วาระที่

เรื่อง

ผู้นำเสนอ

ระยะเวลา

(นาที)

เอกสาร

หมายเลข

1

เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

20

-

2

รับรองรายงานการประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562
- มติที่ประชุม
- รายงานการประชุม

เลขานุการที่ประชุม
523

เรื่องติดตามความก้าวหน้า
3.1 เรื่องจาก CIO
   -สรุปการศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีดีเอ็นเอบาร์โค้ดในพืชสมุนไพร
3.2 เรื่องจาก CHRO
   - โครงการเครื่องวัดความดันปลอดภัย คนไทยสุขภาพดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล
  - ความก้าวหน้าการบริหารทรัพยากรบุคคล
3.3 เรื่องจาก CFO
  -รายงานการประชุมหารือระหว่างองค์การเภสัชกรรมและ
   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
  -ความก้าวหน้างานต่างประเทศ


รองอธิบดีฯ นพ.พิเชฐ บัญญัติ

รองอธิบดีฯ นพ.สมฤกษ์ จึงสมานรองอธิบดีฯ นพ.สมชาย แสงกิจพร

5


55

3.1

3.2


3.34

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม
4.1 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
4.2 การติดตามงบลงทุนปี 2562
4.3 ระบบบริหารจัดการคุณภาพ
4.4 การดำเนินงานยีนแพ้ยา


เลขานุการกรม
ผู้อำนวยการกองแผนงานและวิชาการ
QMR (รองอธิบดีฯนพ.สมฤกษ์ จึงสมาน)
ผอ.สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์


5
5
5
5


4.1
4.2
4.3
-

5

เรื่องเพื่อพิจารณา (ไม่มี)

6

เรื่องเพื่อทราบ
6.1 ผลการคัดเลือกหน่วยงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และผลการคัดเลือกเรื่องเล่า
6.2 การเตรียมความพร้อมการเปิดให้บริการของศวก.ที่ 4  สระบุรี
6.3 รายงานความก้าวหน้าคณะกรรมการพัฒนากัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์
6.4 รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการฯ (PA)   
ม.44 และการประเมินผู้บริหารองค์การ รอบ 8 เดือน
6.5 สรุปผลการติดตามการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองของหน่วยงานประจำปีงปม.พ.ศ.2562 รอบ 6 เดือน
6.6 การศึกษาเรียนรู้สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) จ.ระยอง
6.7 การเก็บรวบรวมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ เพื่อจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
6.8 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวที่เกี่ยวข้องกับ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์


รองอธิบดีฯ นพ.พิเชฐ บัญญัติ

ผอ.ศวก.ที่ 4 สระบุรี
ผชช.ดวงเพ็ญ  ปัทมดิลก สถาบันวิจัยสมุนไพร

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ผอ.กองสนับสนุนนวัตกรรมและอุตสาหกรรมสุขภาพ
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์

หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์


5

5
5

5

5

5
5

5


6.1

6.2
6.3

6.4

6.5

6.6
6.7

6.8

 

 

 
การประชุมกองแผนงานและวิชาการประจำเดือนพฤษภาคม
เพื่อถ่ายทอดนโยบายของกรมและติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
กิจกรรมสวดมนต์และเจริญสมาธิ เพื่อส่งเสริมคุณธรรม "ความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ"
นำโดยนางสาววรางคณา อ่อนทรวง ผู้อำนวยการกองแผนงานและวิชาการ
ณ ห้องประชุม 314 กองแผนงานและวิชาการ

Read more: การประชุมกองแผนงานและวิชาการประจำเดือนพฤษภาคม...

f t g m