Copyright 2019 - Division of Planning and Technical Coordinate. All rights reserved

ระเบียบวาระการประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 5/2562

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562   เวลา 09.30-13.00 น.  

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 

วาระที่

เรื่อง

ผู้นำเสนอ

ระยะเวลา

(นาที)

เอกสาร

หมายเลข

1

เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

 

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

20

-

2

รับรองรายงานการประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562
-มติที่ประชุม
-รายงานการประชุม

เลขานุการที่ประชุม

 

5

 

 

2

 

 

3

เรื่องติดตามความก้าวหน้า
3.1 เรื่องจาก CIO 
3.2 เรื่องจาก CHRO   
3.3 เรื่องจาก CFO


รองอธิบดีฯ นพ.พิเชฐ บัญญัติ
รองอธิบดีฯ นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน
รองอธิบดีฯ นพ.สมชาย แสงกิจพร


5
5
5


3.1
3.2
3.3

4

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม
4.1 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
4.2 การติดตามงบลงทุนปี 2562
4.3 ระบบบริหารจัดการคุณภาพ
4.4 การดำเนินงานยีนแพ้ยา
4.5 การพัฒนากฎหมาย พรบ.ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข
4.6 ทบทวนภารกิจและยุทธศาสตร์ของสวนสมุนไพร


เลขานุการกรม
ผู้อำนวยการกองแผนงานและวิชาการ
QMR (รองอธิบดีฯนพ.สมฤกษ์ จึงสมาน)
ผอ.สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสมุนไพร


5
5
5
5
5

5


4.1
4.2
4.3
-
4.5

4.6

5

เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 จีโนมิกส์ไทยแลนด์สัญจร


นพ.สุรัคเมธ มหาศิริมงคล


5


-

6

เรื่องเพื่อทราบ
6.1 นวัตกรรมทำหมันยุงเพื่อควบคุมไข้เลือดออก
6.2 ผลการพิจารณาการขอปรับปรุงโครงสร้างของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
6.3 รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการฯ(PA)/ม.44 และการประเมินผู้บริหารองค์การ รอบ 7 เดือน
6.4 รายงานความก้าวหน้าคณะกรรมการพัฒนากัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์
6.5 ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกตจากการตรวจสอบภายใน
6.6 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวที่เกี่ยวข้องกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์


ผอ.สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

คณะกรรมการพัฒนากัญชา

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์


5
5

5

5

5
5


6.1
6.2

6.3

6.4

6.5
6.6

7

เรื่องอื่น ๆ

7.1 โครงการของขวัญปีใหม่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สรุปผลการตรวจทางเภสัชพันธุศาสตร์ HLA-B*15:02

 

ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 2 พิษณุโลก

 

5

 

7.1

yellow gerbera 500x500yellow gerbera 500x500yellow gerbera 500x500yellow gerbera 500x500

 

 

 

status report

รายงานผลการดำเนินงานโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

               ตามมติที่ประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 เห็นชอบแนวทางการประเมินผลการดำเนินงานโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยให้หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานโครงการวิจัย ตามแบบฟอร์มที่กำหนด เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทาง....

Read more: รายงานผลการดำเนินงานโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วาระการประชุมทบทวนโดยฝ่ายบริหาร (Management Review)

ระบบบริหารคุณภาพตาม ISO 9001:2015 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30-13.00 น.

ณ ห้องประชุม 110 อาคาร 100 ปีการสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

              วาระที่ 1.1   นโยบายคุณภาพและวัตถุประสงค์คุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2562

              วาระที่ 1.2   คำสั่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3263/2561 เรื่อง แต่งตั้งผู้แทนฝ่ายบริหารคุณภาพระดับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2562

              วาระที่ 1.3   คำสั่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3264/2561 เรื่อง แต่งตั้งผู้จัดการคุณภาพกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2562

              วาระที่ 1.4   คำสั่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3265/2561 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาระบบบริหารคุณภาพ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2562

              วาระที่ 1.5   คำสั่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3266/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2562

              วาระที่ 1.6   คำสั่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3604/2561 เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการผู้แทนฝ่ายบริหารคุณภาพระดับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2562

              วาระที่ 1.7 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานภายใต้คณะกรรมการระบบบริหารคุณภาพ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2562

                        - คำสั่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3598/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดการระบบเอกสารและสารสนเทศ

                        - คำสั่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3599/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตรวจติดตามภายใน

                        - คำสั่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 528/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนากระบวนการและนวัตกรรม

                        - คำสั่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3601/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดการความเสี่ยง

                        - คำสั่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3602/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการเครื่องมือวิทยาศาสตร์

                        - คำสั่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3603/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบมาตรฐาน

                        - คำสั่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1236/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการแผนการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ

                       - คำสั่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและความมั่นคงปลอดภัยทาง ห้องปฏิบัติการและคณะทำงานความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการด้านชีวภาพ ด้านเคมี และด้านรังสี                    

              วาระที่ 1.8  กำหนดการรับตรวจประเมิน Surveillance ในเดือนสิงหาคม 2562

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

              รับรองรายงานการประชุม MR ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

              วาระที่ 3.1 การติดตามผลการทบทวนโดยฝ่ายบริหารที่ผ่านมา (The status of actions from previous management review ; 9.3.2 A)

                            3.1.1   การติดตามผลการทบทวนโดยฝ่ายบริหารที่ผ่านมา โดย QM

                            3.1.2  ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 กรม วิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี 2561 

                                     โดย... คณะทำงาน 8 คณะ

                                               - คณะทำงานจัดการระบบเอกสารและสารสนเทศ

                                      - คณะทำงานตรวจติดตามภายใน

                                      - คณะทำงานบริหารจัดการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ (สรุปการดำเนินงาน)

         วาระที่ 3.2 เปลี่ยนแปลงประเด็นภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารคุณภาพ (Changes in external and internal issues. That are relevant to the quality management system; 9.3.2. B)

                               โดย...QM (ผู้อำนวยการสำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย)

            วาระที่ 3.3 ข้อมูลสมรรถนะของระบบบริหารคุณภาพ (Information on the performance and effectiveness of the quality management system including trend in 9.3.2 C)

วาระ

ข้อกำหนด

ประเด็น

ผู้รับผิดชอบจัดทำข้อมูล

3.3.1

9.3.2 C-1

ความพึงพอใจของลูกค้าและข้อมูลของผู้เกี่ยวข้อง (customer satisfaction and Poe back from relevant interested parties)

กพร.

3.3.2

9.3.2 C-2

ขอบเขตของการบรรลุวัตถุประสงค์คุณภาพ (the extent to which quality objective have been met)

เลขานุการ QMR

(กองแผนงานและวิชาการ)

3.3.3

9.3.2 C-3

การจัดการข้อร้องเรียน

สล. (ฝ่าย ปชส.)

3.3.4

9.3.2 C-4

สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและปฏิบัติการแก้ไข (nonconformities and corrective actions)

คณะทำงานตรวจติดตามภายใน

3.3.5

9.3.2 C-5

ผลการเฝ้าระวัง (Monitoring and measurement results)

- การปิดประเด็น

3.3.6

9.3.2 C-6

ผลการตรวจติดตาม (Audit results)

3.3.7

9.3.2 C-7

สมรรถนะของผู้บริการภายนอก (The performance of external Providers)

สล. (ฝ่าย พัสดุ)

               วาระที่ 3.4 ทรัพยากร (The adequacy of resources ; 9.3.2 D)

                                3.4.1 การได้รับการสนับสนุนของ QMR

                                         โดย...เลขานุการ QMR (ผู้อำนวยการกองแผนงานและวิชาการ)

               วาระที่ 3.5 การระบุความเสี่ยง (The effectiveness of actions taken to address risks and opportunities ; 9.3.2 E)

                               3.5.1 การระบุความเสี่ยงของกรม

                                        โดย...ประธานคณะทำงานจัดการความเสี่ยง (ผอ.ศวก.5 สมุทรสงคราม)

               วาระที่ 3.6 โอกาสในการพัฒนา (Opportunities for improvement ; 9.3.2 F)

                              3.6.1 โอกาสในการพัฒนา ISO 9001:2015

                                       โดย...QMR / QM

วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

              4.1 หน่วยงานรับตรวจ Surveillance

วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

 

 

***********************************

วาระการประชุมหารือดำเนินการระบบบริหารคุณภาพ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 13.00-16.00 น.

ณ ห้องประชุม 314 ชั้น 3 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

__________________________________________________________________________________________________

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม

          3.1 ติดตามผลการดำเนินงาน ของคณะทำงานทั้ง 8 คณะ

               3.1.1 คณะทำงานจัดการระบบเอกสารและสารสนเทศ

               3.1.2 คณะทำงานตรวจติดตามภายใน

               3.1.3 คณะทำงานพัฒนากระบวนการและนวัตกรรม

               3.1.4 คณะทำงานจัดการความเสี่ยง

               3.1.5 คณะทำงานบริหารจัดการเครื่องมือวิทยาศาสตร์

               3.1.6 คณะทำงานพัฒนาระบบมาตรฐานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

               3.1.7 คณะทำงานบริหารจัดการแผนการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ

               3.1.8 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและความมั่นคงปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการ และคณะทำงาน ความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการด้านชีวภาพ ด้านเคมี และด้านรังสี

วาระที่ 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

          4.1 ผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์คุณภาพ รอบ 6 เดือน

วาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา

วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ        

 

_____________________________________________________________

 

f t g m