Copyright 2018 - Division of Planning and Technical Coordinate. All rights reserved

ประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านการคัดเลือก ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 25

logo annu dmsc

Read more: ประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านการคัดเลือก ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 25

MP1

การสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของกองแผนงานและวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

Read more: การสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ

f t g m