Copyright 2018 - Division of Planning and Technical Coordinate. All rights reserved

stratigy2

 

แผนปฏิบัติการกองแผนงานและวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2558

 

กลยุทธ์ที่ 1: กลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกรมวิทยา ศาสตร์การแพทย์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : 1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติ การการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปีงบประมาณ 2558-2560 (จำนวน 3 ครั้ง)

ตัวชี้วัด : 1. ได้แผนกลยุทธ์กรมวิทยาศาตร์การแพทย์มีคุณภาพและสามารถถ่ายทอดและสู่การปฏิบัติได้จริง 100%
                2. บุคลากรของกรมวิทยา ศาสตร์การแพทย์มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ 100%

เป้าหมายตัวชี้วัด : 1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และการกำหนดตัวชี้วัดความ สำเร็จของการดำเนินงานเพื่อการนำองค์กรให้บรรลุวิสัยทัศน์
                               2. เพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : ร้อยละ 100

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน : มค.- สค.58

ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มนโยบายและแผน

งบประมาณ(บาท) : 500,000.00

ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 1. ได้แผนกลยุทธ์กรมวิทยา-ศาสตร์การแพทย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่มีคุณภาพและสามารถถ่ายทอดและสู่การปฏิบัติได้จริง
                                   2. บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านแผนและการพัฒนาองค์กรมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และการกำหนดดัชนี ชี้วัดความสำเร็จ ของการดำเนิน งานและสามารถนำ ไปประยุกต์ ใช้ในหน่วยงานตนเองได้

f t g m