Copyright 2019 - Division of Planning and Technical Coordinate. All rights reserved

service02
service01

ข้อมูลการให้บริการ

          กองแผนงานและวิชาการ แบ่งงานตามภารกิจออกเป็น 1 ฝ่าย และ 4 กลุ่ม ดังนี้

1.  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

2.  กลุ่มนโยบายและแผน

3.  กลุ่มติดตามและประเมินผล 

4.  กลุ่มวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 

5.  กลุ่มห้องสมุด 

f t g m