• อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ มอบนโยบายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนการแพทย์แม่นยำ (Retreat for Precision Medicine Project) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

  • อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ มอบนโยบายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนการแพทย์แม่นยำ (Retreat for Precision Medicine Project) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

  • การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนการแพทย์แม่นยำ (Retreat for Precision Medicine Project) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

  • การประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทางแผนงานวิจัยจีโนมิกส์ประเทศไทยครั้งที่ 3

Copyright 2018 - Division of Planning and Technical Coordinate. All rights reserved

เอกสารประชุมกรม

คลังความรู้

ข้อมูลเพื่อการบริหารยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์ 

วิสัยทัศน์: "เป็นผู้นำด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ งบประมาณ และติดตามประเมินผลการดำเนินงาน”

 

พันธกิจ

1. จัดทำและประสานแผนงาน แผนงบประมาณ ให้สอดคล้องกับนโยบาย  

2. เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

3. พัฒนาบุคลากรของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้มีความรู้ความเข้าใจด้านนโยบาย และ ยุทธศาสตร์ รวมถึงการจัดทำแผนงานและแผนงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

f t g m