• อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ มอบนโยบายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนการแพทย์แม่นยำ (Retreat for Precision Medicine Project) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

  • อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ มอบนโยบายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนการแพทย์แม่นยำ (Retreat for Precision Medicine Project) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

  • การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนการแพทย์แม่นยำ (Retreat for Precision Medicine Project) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

  • การประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทางแผนงานวิจัยจีโนมิกส์ประเทศไทยครั้งที่ 3

Copyright 2018 - Division of Planning and Technical Coordinate. All rights reserved

เอกสารประชุมกรม

คลังความรู้

ข้อมูลเพื่อการบริหารยุทธศาสตร์

ประวัติความเป็นมา กองแผนงานและวิชาการ

           กองแผนงานและวิชาการ เดิมเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นภายในชื่อ “ศูนย์ประสานงานและวิชาการ” มีฐานะเทียบเท่ากองในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2540 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2540 เป็น “กองแผนงานและวิชาการ” และในวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2552 มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกระทรวงสาธารณสุข ให้กองแผนงานและวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีอำนาจหน้าที่โดยตรงในการจัดทำแผนงาน แผนปฏิบัติการ การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานวิชาการของกรม พร้อมทั้งดำเนินงานห้องสมุด ให้เกิดผลสมฤทธิ์และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

1. จัดทำและประสานแผนงานและแผนปฏิบัติการของกรมให้เกิดผลสมฤทธิ์เป็นไปตามเป้าหมาย แนวทางและแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง รวมทั้งเร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ในสังกัดกรม
2. จัดระบบการสำรวจ การจัดเก็บ และการใช้ประโยชน์ข้อมูลของหน่วยงานในสังกัดและเป็นศูนย์ข้อมูลของกรม
3. ติดตามและประสานงานกับองค์การหรือหน่วยงานต่างประเทศ ด้านความช่วยเหลือและความร่วมมือทางการแพทย์และการสาธารณสุข รวมทั้งจัดประชุมและเจรจาตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานวิชาการของกรม
5. ดำเนินการเกี่ยวกับงานห้องสมุด
6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 

picdmsc1

f t g m