• การประชุมกำหนดกรอบร่างหลักสูตร Precision Medicine ร่วมกับ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สภาเทคนิคการแพทย์สมาคมเทคนิคการแพทย์และสภาคณบดีสถาบันผู้ผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยโดย นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นประธาน

  • การประชุมกำหนดกรอบร่างหลักสูตร Precision Medicine ร่วมกับ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สภาเทคนิคการแพทย์สมาคมเทคนิคการแพทย์และสภาคณบดีสถาบันผู้ผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย โดย นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นประธาน

  • การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนการแพทย์แม่นยำ (Retreat for Precision Medicine Project) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

  • การประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทางแผนงานวิจัยจีโนมิกส์ประเทศไทยครั้งที่ 3

  • นายแพทยโอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานการประชุมโครงการประชุมมอบนโยบายและชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562

  • นายแพทยโอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานการประชุมโครงการประชุมมอบนโยบายและชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562

Copyright 2019 - Division of Planning and Technical Coordinate. All rights reserved

เอกสารประชุมกรม

คลังความรู้

ข้อมูลเพื่อการบริหารยุทธศาสตร์

 

money03

งบประมาณตามที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

 

แบ่งได้ดังนี้

ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมหลักที่ 1 มีจำนวนทั้งสิ้น 2 โครงการ เป็นเงิน 2,000,000.- บาท (สองล้านบาทถ้วน)
                1. โครงการบริหารจัดการการดำเนิน งานของกองแผนงานและวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2558 
                2. โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของกองแผนงาน และวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2558

ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมหลักที่ 1 มีจำนวนทั้งสิ้น 7 โครงการ เป็นเงิน 7,000,000.- บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน)
                1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติ การการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปีงบประมาณ 2558-2560
                2. โครงการจัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 ปีงบประมาณ 2558
                3. โครงการศึกษาดูงานและติดตามผลการดำเนินงานศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่
                4. โครงการประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานกองแผนงานและวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2558
                5. โครงการประสานการประชุม อบรม สัมมนา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2558
                6. พัฒนาโปรแกรมระบบติดตามแผนงาน/งบประมาณ (DOC) ปีงบประมาณ 2558
                7. ประชุมรายงานความ ก้าวหน้าสรุปผลการดำเนิน งาน ปีงบประมาณ 2558

รวม 9 โครงการ เป็นจำนวนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 9,000,000.- บาท (เก้าล้านบาทถ้วน)

success01

stratigy2

 

แผนปฏิบัติการกองแผนงานและวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2561

 

แผนงาน/โครงการ กองแผนงานและวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561
                   
ลำดับที่ แผนงาน/โครงการ ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณกองแผน งบนโยบาย เงินบำรุง งบบุคลากร
(สล.)
ผู้รับผิดชอบโครงการ
พ1ก1
(1.5000)
พ2 ก1
(0.5000)
พ2 ก2
(3.0000)
1 โครงการบริหารจัดการการดำเนินงานของกองแผนงานและวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ต.ค.60-กย 61 1.5000 0.1761         ฝ่ายบริหารทั่วไป
2 โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
จัดทำแผนงานโครงการและการจัดทำแผนปฏิบัติการกองแผนงานและวิชาการ ปีงบประมาณ 2561
18-19 ธ.ค.60   0.1505         ฝ่ายบริหารทั่วไป
3 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้ กองแผนงานและวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ต.ค.60-กย 61   0.1734         คณะทำงานจัดการความรู้
4 โครงการจัดทำรายงานประจำปีของกองแผนงานและวิชาการ ปี 60  พ.ย.-60     0.1424       คณะกรรมการจัดทำรายงานประจำปี 2561
5 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี 2562-2565 ( 2 ครั้ง) (1) 22-23 พ.ย. 60
(2) ธ.ค. 60
    0.6300       กลุ่มนโยบายและแผน
6 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพ มี.ค.- เม.ย.61     0.6000       กลุ่มนโยบายและแผน
7 โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ปีงบประมาณ 2561 (DOC)       0.3276       กลุ่มติดตามและประเมินผล
8 โครงการพัฒนาความรู้ด้านสารสนเทศเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561             0.5000 กลุ่มติดตามและประเมินผล
9 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการนวัตกรรม องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561       0.5000       กลุ่มติดตามและประเมินผล
10 โครงการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจและนโยบายของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ส.ค.-ก.ย.61       1.0000     กลุ่มติดตามและประเมินผล
11 โครงการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 26 ปีงบประมาณ 2561 มี.ค.-61       4.9000     กลุ่มวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
12 โครงการประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และตรวจเยี่ยมศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์  ประจำปีงบประมาณ 2561       0.8000       กลุ่มวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
13 โครงการอบรมการประเมินความเสี่ยงและโอกาสและอบรมผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายใน ISO 9001:2015 พ.ย.-60           0.6000 กลุ่มวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
14 โครงการจัดหาฐานข้อมูลออนไลน์วารสารวิชาการภาษาต่างประเทศ ต.ค.60-กย 61       2.0000     งานห้องสมุด
รวม   1.5000 0.5000 3.0000 7.9000 0.0000 1.1000  

 

 

 

f t g m