• ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะเข้าตรวนเยี่ยมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

  • เข้ารับรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศ ในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2560

  • การประชุมทบทวนโดยฝ่ายบริหาร MR ISO 9001:2015 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2561

  • การประชุมทบทวนโดยฝ่ายบริหาร MR ISO 9001:2015 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2561

  • ดำเนินการตรวจราชการสำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย โดยมี รองอธิบดีฯ นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ เป็นประธาน

  • ดำเนินการตรวจราชการสำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย โดยมี รองอธิบดีฯ นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ เป็นประธาน

  • การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

  • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ประกาศอัตลักษณ์องค์กรคุณธรรม

Copyright 2018 - Division of Planning and Technical Coordinate. All rights reserved

เอกสารประชุมกรม

คลังความรู้

ข้อมูลเพื่อการบริหารยุทธศาสตร์

กองแผนงานและวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ที่อยู่ 88/7 ซอยโรงพยาบาลบำราศนราดูร ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
โทรศัพท์ : 02-5899868 หรือ 02-9510000 ต่อ 98430,99042 โทรสาร 02-5899868

กองแผนงานและวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ที่อยู่ 88/7 ซอยโรงพยาบาลบำราศนราดูร ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

โทรศัพท์ : 02-5899868 โทรสาร 02-5899868

E-mail  : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (ผู้ดูแลเว็บไซต์กองแผนงานและวิชาการ) 

            : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (กลุ่มนโยบายและแผน)

            : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (กลุ่มติดตามและประเมินผล) 

            : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (กลุ่มวิชาการและวิเทศสัมพันธ์)

f t g m