• ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะเข้าตรวนเยี่ยมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

  • เข้ารับรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศ ในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2560

  • การประชุมทบทวนโดยฝ่ายบริหาร MR ISO 9001:2015 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2561

  • การประชุมทบทวนโดยฝ่ายบริหาร MR ISO 9001:2015 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2561

  • ดำเนินการตรวจราชการสำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย โดยมี รองอธิบดีฯ นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ เป็นประธาน

  • ดำเนินการตรวจราชการสำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย โดยมี รองอธิบดีฯ นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ เป็นประธาน

  • การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

  • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ประกาศอัตลักษณ์องค์กรคุณธรรม

Copyright 2018 - Hostgator - Division of Planning and Technical Coordinate. All rights reserved

เอกสารประชุมกรม

คลังความรู้

ข้อมูลเพื่อการบริหารยุทธศาสตร์

f t g m