• กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จัดการประชุมมอบนโยบายปี 2560 และขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์

  • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จัดการประชุมมอบนโยบายปี 2560 และขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์

  • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จัดการประชุมมอบนโยบายปี 2560 และขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์

  • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จัดการประชุมมอบนโยบายปี 2560 และขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์

  • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จัดการประชุมมอบนโยบายปี 2560 และขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์

  • การประชุมมอบนโยบายปี 2560 และขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์ โดยมีนายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานเปิดการประชุม

  • การบรรยายยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุขและคำรับรองปฏิบัติราชการกรม ปี 2560 โดยรองอธิบดี นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ

  • การนำเสนอการบริหารงบประมาณ แผนปฏิบัติราชการกรม ระบบติดตามประเมินกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี 2560 โดยนางสาววรางคณา อ่อนทรวง ผู้อำนวยการกองแผนงานและวิชาการ

Copyright 2017 - Hostgator - Division of Planning and Technical Coordinate. All rights reserved

เอกสารประชุมกรม

คลังความรู้

ข้อมูลเพื่อการบริหารยุทธศาสตร์

f t g m