• กองแผนงานและวิชาการจัดการประชุมติดตามโครงการสำคัญของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ประจำปี 2559

  • กองแผนงานและวิชาการ ร่วมกับสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ มอบรางวัล DMSC BEST PRATICE AWARD 2016

  • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์รับรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประกาศเกียรติคุณด้านเบิกจ่าย ระดับดีเลิศ

  • กองแผนงานและวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์อาเซียน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (พ.ศ. 2560 - 2563) ครั้งที่ 2

  • ศาสตราภิชาน ไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ ได้กล่าวชื่นชมผลงานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในโอกาสมาบรรยาย เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2559

Copyright 2016 - Hostgator - Division of Planning and Technical Coordinate. All rights reserved

เอกสารประชุมกรม

คลังความรู้

ข้อมูลเพื่อการบริหารยุทธศาสตร์

f t g m