• การประชุมพัฒนาศักยภาพชุมชนนักปฏิบัติบริหารแผนยุทธศาสตร์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

  • การประชุมพัฒนาศักยภาพชุมชนนักปฏิบัติบริหารแผนยุทธศาสตร์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

  • การประชุมพัฒนาศักยภาพชุมชนนักปฏิบัติบริหารแผนยุทธศาสตร์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

  • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

  • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

  • นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ“การตรวจ การจ้าง การควบคุมงานก่อสร้างและการประมาณราคาก่อสร้าง”

  • การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ“การตรวจ การจ้าง การควบคุมงานก่อสร้างและการประมาณราคาก่อสร้าง”

  • การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ“การตรวจ การจ้าง การควบคุมงานก่อสร้างและการประมาณราคาก่อสร้าง”

Copyright 2017 - Hostgator - Division of Planning and Technical Coordinate. All rights reserved

เอกสารประชุมกรม

คลังความรู้

ข้อมูลเพื่อการบริหารยุทธศาสตร์

f t g m