• กองแผนงานและวิชาการ จัดอบรมหลักสูตรนักประเมินผลครั้งที่ 3 หัวข้อ "Implementation plan and KPIs Evaluation "

  • สัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒)

  • สัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒)

  • อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาศักยภาพนักประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ Module 2 Strategic Evaluation สร้างความรู้ความเข้าใจแผนกลยุทธ การประเมินองค์ประกอบ ของแผนยุทธศาสตร์อย่างเป็นระบบ

  • กองแผนงานและวิชาการจัดอบรมหลักสูตรนักประเมิน 4 Module ครั้งที่ 1

Copyright 2016 - Hostgator - Division of Planning and Technical Coordinate. All rights reserved

เอกสารประชุมกรม

คลังความรู้

ข้อมูลเพื่อการบริหารยุทธศาสตร์

f t g m